برای کمک به پرسپولیس در آسیا با درخواست آنها موافقت کردیم

برای کمک به پرسپولیس در آسیا با درخواست آنها موافقت کردیم
مدیر تیم فوتبال پدیده گفت: دلیل توافق ما و پرسپولیس،برای تغییر تاریخ دیدارمان، حضور پرسپولیس در آسیا و کمک به شرایط آنها برای بازی های آسیایی بود.

برای کمک به پرسپولیس در آسیا با درخواست آنها موافقت کردیم