برای تسلیت به برادر عزیزم و برادر همه رزمندگان مقاومت..

برای تسلیت به برادر عزیزم و برادر همه رزمندگان مقاومت..
رئیس سازمان بدر در مراسم ترحیم حاج حسن سلیمانی تصریح کرد که آن مرحوم، پدر همه رزمندگان مقاومت بود.

برای تسلیت به برادر عزیزم و برادر همه رزمندگان مقاومت..