بخشی از جنگل های گالیکش و پارک ملی گلستان طعمه حریق شد

بخشی از جنگل های گالیکش و پارک ملی گلستان طعمه حریق شد
بخشی از جنگل های پارک ملی گلستان و نیز اراضی جنگلی شهرستان گالیکش در شرق استان گلستان، براثر عامل انسانی طعمه حریق شد.

بخشی از جنگل های گالیکش و پارک ملی گلستان طعمه حریق شد