بالاترین رقم برای کفش حجازی مشخص شد

بالاترین رقم برای کفش حجازی مشخص شد
خانواده ناصر حجازی کفش های دوران فوتبال این اسطوره را به حراج گذاشتند تا عواید آنها را به زلزله زدگان غرب کشور اختصاص دهند.

بالاترین رقم برای کفش حجازی مشخص شد