بازگشت نورافکن به تمرینات استقلال

بازگشت نورافکن به تمرینات استقلال
بازیکن جنجالی تیم استقلال به تمرینات این تیم بازگشت.

بازگشت نورافکن به تمرینات استقلال