بازگشت بمب آبی ها به استقلال قطعی شد

بازگشت بمب آبی ها به استقلال قطعی شد
هافبک ازبک باید به استقلال بازگردد.

بازگشت بمب آبی ها به استقلال قطعی شد