بارش ها شدت می گیرد ؛ هوا سردتر می شود

بارش ها شدت می گیرد ؛ هوا سردتر می شود
بارش ها امروز و فردا بیش از 90 درصد کشور را فرا می گیرد.

بارش ها شدت می گیرد ؛ هوا سردتر می شود