بارش سنگین برف محور کرج – چالوس را مسدود کرد/ ماندگاری هوای سرد تا چهارشنبه

بارش سنگین برف محور کرج – چالوس را مسدود کرد/ ماندگاری هوای سرد تا چهارشنبه
هواشناسی: کاهش محسوس دما تا دوشنبه و ماندگاری هوای سرد تا چهارشنبه ادامه دارد.

بارش سنگین برف محور کرج – چالوس را مسدود کرد/ ماندگاری هوای سرد تا چهارشنبه