بادبادکت را پیدا کن!

بادبادکت را پیدا کن!

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۳۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

همه ی آن چیزی که تو را به آن صورتک خندان توی دل آسمان وصل می کند، یک نخ نازک نامرئی است، یک نخ نازک، که تازه باد هرجور بازی اش بگیرد، به آن پیچ و تاب می دهد و بادبادک، آن صورتک خندان توی آسمان را به این ور و آن ور می کشد، اما با این وجود، احساس می کنی تو هم سهمی در پرواز آزادانه ی بادبادک در دل آسمان داری.
وقت بازی لبخند می زنی و احساس می کنی این تویی که در حال پرواز، در چندین متری زمین هستی، انگار می توانی از آن بالا زمین و آدم ها را، که اندازه ی یک بند انگشت شده اند ببینی، و باد در آن بالاها، نه صورتک کاغذی، بلکه پوست صورت تو را نوازش می کند …

بادبادکت را پیدا کن!