این شایعه را جدی نگیرید؛ لژیونر در راه پرسپولیسی شدن

این شایعه را جدی نگیرید؛ لژیونر در راه پرسپولیسی شدن
شایعه حضور خالد شفیعی در پرسپولیس مطرح شده اما نباید آن را جدی گرفت!

این شایعه را جدی نگیرید؛ لژیونر در راه پرسپولیسی شدن