ایندیپندنت از غروب آفتاب آمریکا در خاورمیانه نوشت

ایندیپندنت از غروب آفتاب آمریکا در خاورمیانه نوشت
ایندیپندنت: آفتاب سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه غروب کرده است. ایندیپندنت همچنین نوشت: تلاش های عربستان مانند رفتار کودک نحسی است که برای ترساندن ایران، اسباب بازی هایش را به هرطرف پرت می کند.

ایندیپندنت از غروب آفتاب آمریکا در خاورمیانه نوشت