ایران جایگاه امنیت‌سازی برای مردم منطقه دارد

ایران جایگاه امنیت‌سازی برای مردم منطقه دارد
رئیس قوه مقننه :ایران بسیاری از بحران‌ها را به دست خود حل کرد و جایگاه امنیت سازی برای مردم منطقه که عموما مسلمان هستند دارد ،عقلا و حتی اروپایی‌ها نیز می‌دانند که ایران نقش مثبتی در ایجاد امنیت دارد.

ایران جایگاه امنیت‌سازی برای مردم منطقه دارد