اولین همایش مشترک دریایی ارتش و سپاه

اولین همایش مشترک دریایی ارتش و سپاه
اولین همایش مشترک دریایی ارتش و سپاه برگزار شد.

اولین همایش مشترک دریایی ارتش و سپاه