اورژانس هوایی در روزهای نوروزی

اورژانس هوایی در روزهای نوروزی
از ابتدای طرح امداد و نجات نوروزی تا 12 فروردین بیش از 100 ماموریت از طریق اورژانس هوایی اجرا شده است.

اورژانس هوایی در روزهای نوروزی