انتصاب نخستین رئيس پليس زن در لندن

انتصاب نخستین رئيس پليس زن در لندن
كرسيدا ديك، نخستين زنی است كه در تاريخ 188 ساله اسكاتلند يارد، رياست اين سازمان را برعهده می گيرد.

انتصاب نخستین رئيس پليس زن در لندن