انتخاب زیباترین ورزشگاه فوتبال جهان

انتخاب زیباترین ورزشگاه فوتبال جهان
عنوان زیباترین ورزشگاه فوتبال سال ۲۰۱۷ میلادی به لوژنیکی مسکو تعلق گرفت.

انتخاب زیباترین ورزشگاه فوتبال جهان