انتخابات عامل اقتدار حاکمیت و دولت

انتخابات عامل اقتدار حاکمیت و دولت
وزیر امور خارجه با تاکید بر لزوم حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای گفت: مردم با حضور پای صندوق، به حاکمیت و دولت اقتدار و قدرت رای می دهند.

انتخابات عامل اقتدار حاکمیت و دولت