امید به زندگی زلزله زدگان پس از سفر رهبری

امید به زندگی زلزله زدگان پس از سفر رهبری
کمک های مردمی و حضور مقامات کشوری و لشگری در مناطق زلزله زده موجی از امید و سرزندگی را بین زلزله زدگان ایجاد کرده است.

امید به زندگی زلزله زدگان پس از سفر رهبری