امضا قرارداد سوخت نیروگاه بوشهر در مسکو

امضا قرارداد سوخت نیروگاه بوشهر در مسکو
قرارداد مرحله جدید تامین و انتقال سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر بین روسای هیئت ایرانی و روسی در مسکو امضا شد.

امضا قرارداد سوخت نیروگاه بوشهر در مسکو