امضای صدها توافقنامه در نشست اقتصادي سن پيترزبورگ

امضای صدها توافقنامه در نشست اقتصادي سن پيترزبورگ
مشاور رئیس جمهور روسیه از حضور بی سابقه کشورها و امضای دو تریلیون روبل تفاهمنامه اقتصادی در جریان نشست اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ خبر داد.

امضای صدها توافقنامه در نشست اقتصادي سن پيترزبورگ