افزایش قیمت نان در لیست انتظار

افزایش قیمت نان در لیست انتظار
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: هنوز دستورالعمل افزایش قیمت نان ابلاغ نشده است.

افزایش قیمت نان در لیست انتظار