افزایش قیمت شیر غیرقانونی است

افزایش قیمت شیر غیرقانونی است
مدیرکل بررسی قیمت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به برخورد قضایی با کارخانه های متخلف گفت: کارخانجات لبنی باید اسناد و مدارک خودشان را برای تغییر قیمت به سازمان حمایت ارسال کنند و هیچکدام از کارخانجات لبنی حق افزایش قیمت محصولات شان را ندشته اند.

افزایش قیمت شیر غیرقانونی است