افزایش عفونتهای تنفسی در کشور

افزایش عفونتهای تنفسی در کشور
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر از افزایش موارد عفونتهای تنفسی در کشور بویژه برای استانهای تهران، اصفهان و کرمان خبر داد.
۱۲:۴۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ آبان


افزایش عفونتهای تنفسی در کشور

دانلود تلگرام