افزایش سهمیه خودروی ثبت نامی بازنشستگان

افزایش سهمیه خودروی ثبت نامی بازنشستگان
سهمیه خودروی ثبت نامی بازنشستگان کشوری دو برابر شد. بازنشستگان کشوری با مراجعه به نمایندگی‌های ایران خودرو، ثبت نام کنند.

افزایش سهمیه خودروی ثبت نامی بازنشستگان