افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری در دستور کار دولت

افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری در دستور کار دولت
دولت معتقد است افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد رشد صنعت و اشتغال به جذب سرمایه های خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش صادرات برای کشور منجر خواهد شد.

افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری در دستور کار دولت