افزایش بهای جهانی نفت

افزایش بهای جهانی نفت
بهای جهانی نفت در اغاز معاملات امروز افزایش یافت.

افزایش بهای جهانی نفت