افتتاح 18 طرح بهداشتی- درمانی در سمنان

افتتاح 18 طرح بهداشتی- درمانی در سمنان
طرح های بهداشتی، درمانی و آموزشی استان سمنان با ورود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به گرمسار در این استان افتتاح شد.

افتتاح 18 طرح بهداشتی- درمانی در سمنان