اعتراض انگلیسی ها به ترزامی!

اعتراض انگلیسی ها به ترزامی!
نخست وزیر انگلیس هنگام حضور در بزرگترین بازار گوشت لندن در آخرین روز مبارزات انتخاباتی «هو» شد.

اعتراض انگلیسی ها به ترزامی!