اصلاح نژاد پشه ها برای مبارزه با ویروس زیکا

اصلاح نژاد پشه ها برای مبارزه با ویروس زیکا
دانشمندان با روش اصلاح ژنتیکی پشه هایی را تکثیر کرده اند تا با ویروس زیکا مبارزه کنند.
۱۶:۰۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ آبان


اصلاح نژاد پشه ها برای مبارزه با ویروس زیکا

تلگرام نارنجی