استقلال استثنا تقابل ایرانی‌ها و قطری‌ها

استقلال استثنا تقابل ایرانی‌ها و قطری‌ها
آبی پوشان تهرانی تنها تیمی بودند که برابر قطری ها شکست نخوردند.

استقلال استثنا تقابل ایرانی‌ها و قطری‌ها