استقزار سپاه در مرزهای شرقی برای برقراری امنیت است

استقزار سپاه در مرزهای شرقی برای برقراری امنیت است
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: استقرار سپاه در شرق کشور برای برقراری امنیت است و دولت باید هزینه برقراری این امنیت را بپردازد.

استقزار سپاه در مرزهای شرقی برای برقراری امنیت است