استقبال از حذف آزمون ورودی پایه هفتم

استقبال از حذف آزمون ورودی پایه هفتم
سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با حذف آزمون در پایه ششم ابتدایی برای ورود به مدارس غیردولتی موافق است و آن را گامی مثبت در جهت تحقق ساخت های تربیتی و اجرای سند تحول می داند.

استقبال از حذف آزمون ورودی پایه هفتم