استعفای وزیر کشور مقدونیه

استعفای وزیر کشور مقدونیه
پس از آنكه اعتراضات به پارلمان مقدونيه كشيده شد، وزير كشور مقدونيه روز جمعه استعفا كرد.

استعفای وزیر کشور مقدونیه