استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک افغانستان

استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک افغانستان
وزیر دفاع افغانستان و رئیس ستاد مشترک این کشور از سمت خود استعفا کردند.

استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک افغانستان