ارزیابی مثبت از عملکرد نخستین ماهواره چینی تحقیقات ماده سیاه

ارزیابی مثبت از عملکرد نخستین ماهواره چینی تحقیقات ماده سیاه
نخستین ماهواره چینی تحقیقات ماده سیاه در نخستین سالگرد پرتاب ، عملکرد خوبی داشته است.
۱۵:۳۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ آذر


ارزیابی مثبت از عملکرد نخستین ماهواره چینی تحقیقات ماده سیاه