اردوی کیش، خروجی‌های استقلال را تغییر می‌دهد؟

اردوی کیش، خروجی‌های استقلال را تغییر می‌دهد؟
بازیکنان نیمکت نشین استقلال در جزیره کیش به دنبال تغییر نظر سرمربی خواهند بود.

اردوی کیش، خروجی‌های استقلال را تغییر می‌دهد؟