ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان ممنوع

ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان ممنوع
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی هرگونه ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان برای دریافت خدمات ممنوع است.

ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان ممنوع