ارائه الگوی عملیاتی جهت انجام بازاریابی ممتیکی در سازمان ها

ارائه الگوی عملیاتی جهت انجام بازاریابی ممتیکی در سازمان ها

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۳۹

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

چکیده
کلمه ممتیک از ممیک به معنای تقلید مشتق شده است. بر اساس علم ممتیک، نگرش ها، رفتارها، افکار و باورها می توانند همانند ویروس ها از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. مم یک ایده، فکر و یا مفهوم است که می تواند از طریق ذهن ها انتقال پیدا کند . مم می تواند هر چیزی باشد مانند یک لحن جذاب که شما به صورت ناخواسته پیدا کرده اید، زمزمه ای که به صورت ناخودآگاه از طریق شعار یک آگهی تجاری حفظ کرده اید و یا ایده های ذهنی و پیچیده طرح های بزرگ، همه این ها به ذهن شما از طریق ذهن فرد دیگری منتقل شده اند. دانش ممتیک در زمینه ها و رشته های مختلف کاربرد دارد که یکی از آن ها حوزه بازاریابی است. …

ارائه الگوی عملیاتی جهت انجام بازاریابی ممتیکی در سازمان ها