ادامه سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی

ادامه سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی
کابینه رژیم صهیونیستی در راستای سیاست های توسعه طلبانه، مجوز ساخت 3 هزار واحد مسکونی دیگر را در سرزمین های فلسطینی صادر کرد.

ادامه سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی