ادامه جنجال برنامه 90 برای پرسپولیسی ها؛ من با دلقک ها کاری ندارم!

ادامه جنجال برنامه 90 برای پرسپولیسی ها؛ من با دلقک ها کاری ندارم!
مهاجم پرسپولیس اگرچه واکنشی به شوخی های 5 پرسپولیسی در برنامه 90 نشان نداده اما به شدت از دست دو بازیکن شاکی است.

ادامه جنجال برنامه 90 برای پرسپولیسی ها؛ من با دلقک ها کاری ندارم!