اخطار ستاره سیتی هم مانند مدافع رئال عمدی بود؟

اخطار ستاره سیتی هم مانند مدافع رئال عمدی بود؟
با نزدیک شدن به هفته پایانی لیگ قهرمانان، بازار شایعات در مورد دریافت اخطارهای عمدی داغ شده است.

اخطار ستاره سیتی هم مانند مدافع رئال عمدی بود؟