اخراج نصرتی از نفت تهران

اخراج نصرتی از نفت تهران
حمیددرخشان تصمیم گرفت محمد نصرتی را به دلیل بی انضباطی در بازی با سایپا به صورت موقت از تیم کنار بگذارد.

اخراج نصرتی از نفت تهران