اختلاف نظرهای جدی برای حذف مدارس سمپاد

اختلاف نظرهای جدی برای حذف مدارس سمپاد
حاج بابایی معتقد است با حذف آزمون ورودی به پایه هفتم موافقیم اما با حذف مدارس سمپاد مخالفم در حالیکه رحیمی دیگر نماینده مجلس حذف آزمون و مدارس سمپاد را موجب کاهش استرس دانش آموزان ابتدایی می داند.

اختلاف نظرهای جدی برای حذف مدارس سمپاد