اجلاس گفتگو های ایران و عرب

اجلاس گفتگو های ایران و عرب
اجلاس گفتگو های ایران و عرب با حضور هزاران اندیشمند عرب از کشور های عراق، اردن، مصر و الجزایر میان ایران و جهان عرب در بغداد برگزار شد.

اجلاس گفتگو های ایران و عرب