اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از 20 آبان

اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از 20 آبان
قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اداری و اجرایی از ۲۰ آبان ماه امسال اجرا می شود.

اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از 20 آبان