اجازه مجلس به دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی

اجازه مجلس به دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی
مجلسی ها در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه 97 ­، به دولت اجازه دادند ، تا درسال آینده، اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

اجازه مجلس به دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی