آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه ششم، سریع‌تر تدوین و تصویب شود

آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه ششم، سریع‌تر تدوین و تصویب شود
رئیس مجلس با اشاره به تصویب قانون برنامه ششم توسعه کل کشور افزود: تجارب گذشته نشان می‌دهد که از ابتدای تصویب قانون توجه کافی برای اجرای آن صورت نمی‌گیرد و گاه آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مربوط تا پایان برنامه تصویب نمی‌شود که قطعا معاونان پارلمانی و کمیسیون های تخصصی مجلس باید این مسئله را پیگیری کنند تا آیین نامه های اجرایی برنامه هر چه سریع تر تدوین و تصویب شود.

آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه ششم، سریع‌تر تدوین و تصویب شود