آلودگی و گرد و غبار باز هم به اهواز رسید

آلودگی و گرد و غبار باز هم به اهواز رسید
میزان گرد و خاک، در اهواز به بیش از 66 برابر حد مجاز رسید.

آلودگی و گرد و غبار باز هم به اهواز رسید