آغاز به کار مرکز بازرگانی آلمان در تهران

آغاز به کار مرکز بازرگانی آلمان در تهران
مرکز بازرگانی آلمان در تهران آغاز به کار کرد.

آغاز به کار مرکز بازرگانی آلمان در تهران