آسیب ها و پیامدهای چاقی از تهدیدهای جدی سلامت جامعه است

آسیب ها و پیامدهای چاقی از تهدیدهای جدی سلامت جامعه است

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش ایرنا،داود پورطالبی روز یکشنبه در رهمایش مبارزه با بیماری چاقی که در شهرپرندک برگزار شد، افزود:چاقی به عنوان مهم ترین مسایل بهداشتی ،درمانی گریبانگیر کشور است.
وی توضیح داد: چاقی و کم تحرکی ،عامل بروز بیماری هایی مانند امراض قلبی وعروقی،دیابت ،آرترز، سرطان و بیمارهای کیسه صفرا است که متاسفانه در بین کودکان و نوجوانان نیز روبه افزایش است.
کارشناس تغذیه بهداشت ودرمان شهرستان زرندیه تصریح کرد:یکی از راهکارهای کاهش بیماری غیر واگیردار ،کنترل وزن مطلوب است و بخش عمده ای از جمیعت کشور تحرک بدنی کمتر از مقدار توصیه شده دارند. …

آسیب ها و پیامدهای چاقی از تهدیدهای جدی سلامت جامعه است